Monografie

Obranné strategie mužů a žen obviněných ze smilstva a cizoložství. Panství Třeboň na přelomu 17. a 18. století, České Budějovice 2012 (= Monographia historica 12).

 

Kvalifikační práce

Reflexe a sebereflexe „zmrhané" ženy na prahu novověku ve světle trestněprávních pramenů, České Budějovice 2004 (Diplomová práce).

Obranné strategie mužů a žen obviněných ze smilstva a cizoložství na třeboňském panství na přelomu 17. a 18. století. Venkované jako aktéři všedního života ve světle trestně právní agendy, České Budějovice 2010 (Disertační práce). 

 

Autorský podíl na vědeckých monografiích

Václav Bůžek a kol., Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010.

Václav Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků, Praha 2011.

 

Edice

Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku, České Budějovice 2007 (= Opera historica 12), spolueditor Václav Bůžek.

Utváření identity ve vrstvách paměti, České Budějovice 2011 (= Opera historica 15), spolueditor Václav Bůžek.

 

Kapitoly v knize

Paměť jako prostředek k udržení pravomoci výkonu hrdelního práva, in: Václav Bůžek – Jaroslav Dibelka (edd.), Utváření identity ve vrstvách paměti, České Budějovice 2011 (= Opera historica 15), s. 77-95.

 
Každodenní život venkovských poddaných, in: Václav Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 406-416.
 
Kázeň poddaných – norma a praxe, in: Václav Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 416-424.
 
Na poplužních dvorech, in: Václav Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 424-430.
 
Každodennost mlýnů, in: Václav Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 430-441.
 
V pivovarech, in: Václav Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 441-450.
 
V hospodách, in: Václav Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 450-460.
 
Ovčáci, ovce a ovčíny, in: Václav Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 481-486.
 
Provozy sklářských hutí, in: Václav Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 487-495.
 
Loupežníci v lesích a na cestách, in: Václav Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 495-502.


Lidé na okraji venkovské společnosti, in: Václav Bůžek a kol., Světy posledních Rožmberků, Praha 2011, s. 502-511.

 

Vědecké studie

Anatomie cikánského případu. Jižní Čechy 1729-1730, in: Jiří Kubeš (ed.), Historie 2003. Celostátní studentská vědecká konference. Pardubice 4.-5. prosince 2003, Pardubice 2004, s. 149-172.

„Kde my se máme podít, když nemáme naši zem?" Migrace Cikánů v raném novověku a jejich reflexe v očích okolí, in: Eduard Maur – Josef Grulich (edd.), Dějiny migrací v českých zemích v novověku, Historická demografie 30, 2006 – suplement, s. 189-204.

Obranné strategie „zmrhaných" žen na jindřichohradeckém panství v 17. a na počátku 18. století, Historická demografie 31, 2007, s. 5-20.

Příběh Johany Peřkové. Každodenní život tulačky a zlodějky v první polovině 18. století, in: Václav Bůžek – Jaroslav Dibelka (edd.), Člověk a sociální skupina ve společnosti raného novověku, České Budějovice 2007 (= Opera historica 12), s. 315-332.

Tajemství rodiny Hlučných. Obranné strategie žen obviněných z infanticidia, Dějiny a současnost 29, 2007, č. 9, s. 37-39.

K novým možnostem studia trestněprávní problematiky. Obranné strategie mužů a žen obviněných ze smilstva na třeboňském panství (1650-1750), Český časopis historický 106, 2008, s. 19-53.

Obranné strategie mužů a žen obviněných z cizoložství na třeboňském panství na přelomu 17. a 18. století, in: Eduard Maur – Alice Velková (edd.), Rodina a domácnost v 16.-20. století, Praha 2010, s. 23-30.